Lovlighet

Safedrive er et lovlig produkt og en lovlig tjeneste. Tjenesten sprer offentlig tilgjengelig informasjon, og faller inn under ytringsfriheten som er nedfelt i Grunnloven. Bruk av Safedrive er ikke straffbart, det garanterer vi.

Lovligheten av Safedrive følger av lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 a om forbud mot varslingsutstyr o.l. i motorvogn, dens forarbeider, lovkommentar og vurderinger fra justis- og samferdselsdepartementet.

Vegtrafikkloven § 13 a lyder:

«I motorvogn er det forbudt å besitte eller bruke utstyr som har til formål å varsle om eller forstyrre trafikkontroller. Forbudet omfatter utstyr som blokkerer, mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser til presisering og utfylling av forbudet i første ledd.»

16. februar 2001 fremsatte Samferdselsdepartementet i Ot. prp. nr. 40 (2000-2001) forslag til ny § 13 a i vegtrafikkloven, om forbud mot utstyr som kan varsle om eller forstyrre trafikkontroller.

I høringsbrevets forslag ble den nye lovbestemmelsen avgrenset mot utstyr som på en mer indirekte måte brukes til varsling av trafikkontroller, så som via internett og mobiltelefon.

Avgrensningen ble begrunnet i at det blant annet var rettslig sett problematisk å nedlegge et forbud mot å spre offentlig tilgjengelig informasjon, i tillegg til at det ville være vanskelig å avgrense hvilke typer av indirekte varslinger som i så fall skulle forbys. Dette er overensstemmende med lovkommentaren fra 2016:

«Bestemmelsen i vtrl. § 13 a rammer ikke indirekte varsling som eksempelvis varsling over mobiltelefon eller via Internett.»

Etter lanseringen av Safedrive har myndighetene på nytt tatt stilling til et forslag om å nedlegge et forbud mot utstyr som varsler om trafikkontroller. Den 11. januar 2018 bestemte justis- og beredskapsdepartementet, i samsvar med politidirektoratet, at dette ikke var aktuelt.

Kilder:
Samferdselsdepartementets uttalelse, 15.01.2018
Justisdepartementets uttalelse, 11.01.2018
Justisdepartementets vurdering, 22.04.2010
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 a
Forarbeider til vegtrafikkloven § 13 a kap. 3.3

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?