Redegjørelse iht. åpenhetsloven

Rapporteringsperiode 2022

Safedrive AS er en norskeid bedrift med hovedkontor i Namsos, som siden oppstarten i 2016 har hatt et sterkt fokus på å tilby produkter av høy kvalitet, god kundeservice og gode kundeopplevelser til det norske markedet. Kvalitet handler ikke bare om selve produktene, men også om bærekraft. Vi i Safedrive er opptatt av å ha en bærekraftig forretningspraksis som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Vi har et ansvar for å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. 

Dette krever et langsiktig fokus, høye ambisjoner og klare målsettinger. Arbeidet med bærekraft må integreres i strategier og styringssystemer og må stå sentralt i våre relasjoner med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal bidra til å fremme menneskerettigheter og forebygge uanstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Virksomheter som omfattes av loven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse. I 2022 har Safedrive AS videreutviklet eksisterende rutiner og retningslinjer og har lagt vekt på kartlegging av risiko i vår leverandørkjede. Vi har tatt utgangspunkt i OECDs retningslinjer og veileder for aktsomhetsvurderinger i vårt arbeid, med særskilt fokus på våre 10 største leverandører. Samtlige av disse er Norske selskaper, hvor det har vært relativt oversiktlig å gjøre nærmere vurderinger. Safedrive AS har ingen egenproduksjon, men samarbeider med vår eksterne hovedleverandør som står for utvikling og produksjon av våre produkter. Siden vi i hovedsak tilbyr ett produkt i markedet, vår Safedrive Pro trafikkalarm, har det vært naturlig for oss å ha et særlig fokus på den utvikling og produksjon som gjøres av vår hovedleverandør. Våre trafikkvarslingstjenester har stort potensiale mht. å redusere ulykker i trafikken, og som ledd i vårt fokus på trafikksikkerhet er vi også bevisste vårt ansvar mht. kvaliteten på de produktene vi tilbyr våre kunder, og verdikjedene som ligger til grunn for at vi kan tilby disse. Gjennom tett og løpende dialog med vår hovedleverandør oppfatter vi å ha fått god innsikt i verdikjedene som er nødvendige for å bringe våre trafikkvarslingsenheter, med tilbehør, ut til det norske markedet. Ingen faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold har blitt identifisert i aktsomhetsvurderingen. Vårt hovedfokus i det videre arbeidet vil være å jobbe for ytterligere økt innsikt i disse verdikjedene.

Arbeidet med sosialt ansvar er en kontinuerlig prosess. Vi i Safedrive AS vil fortsette å utvikle oss sammen med våre kunder, våre medarbeidere og våre forretningsforbindelser for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. I tiden fremover vil vi fortsette kartleggingen av risikoen for å få et større innblikk i potensielle risikoområder som må adresseres, slik at vi blir enda bedre rustet til å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere eventuell negativ påvirkning.

Selskapets sist oppdaterte redegjørelse vil til enhver tid være å finne på www.safedrive.no/åpenhetsloven.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?